کمک به ارتقای سطح دسترسی و آگاهی جامعه در سطوح عمومی و حرفه ای به تکنولوژی های نوین ارتباطی و فناوری اطلاعات