سومین نمایشگاه تجهیزات و فناوری های حفاظتی و امنیتی در مشهد - 1397