نمایشگاه تجهیزات و فناوری نوین صنایع حفاظتی اصفهان - 1397