سمینار معرفی راهکارها و سیستم های ذخیره سازی کیونپ - 1398