سمینار آموزشی آشنایی با راهکارهای سیستم ذخیره‌سازی کیونپ - 1396