سمینار آشنایی با جدیدترین فناوری های هایک ویژن در ارومیه - 1396