سمینار آشنایی با جدیدترین فناوری های هایک ویژن در ارومیه