تیاندی Tiandy

تیاندی

ساختمان تیاندی Tiandy

شرکت Tiandy به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در ارائه راهکارهای مربوط به نظارت تصویری هوشمند در ﺳﺎل 2004 ﺗﺄﺳﯿﺲ گردید. این شرکت با ارائه خدمات خود در ضبط تصاویر کاملاً رنگی در هر زمانی از شبانه روز، توانست جایگاه هفتم در رتبه بندی مربوط به حوزه نظارت تصویری را کسب نماید.

شرکت تیاندی

Tiandy ﺑﺎ بهره مندی از ظرفیت و توانمندی بالای ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ي در مرکزیت اصلی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ، توانسته است نسبت به کسب رده اول در ارتقاء مفهوم Starlight در ﺳﺎل 2015 نائل گردد که دستاورد آن ارائه تصاویر استاتیک رنگی با وضوح 0.0002 لوکس نوری می باشد.

تیم تحقیق و توسعه تیاندی

ﭘﺲ از آن، بکارگیری الگوریتم های انحصاری TVP منجر به بهبود ضبط تصاویر ثابت با لوکس نوری 0.004 در سال 2017 و ضبط تصاویر متحرک با لوکس نوری 0.0004 در ﺳﺎل 2018 در دوربین های Super Starlight گردید.

در این زمان خطوط تولید دوربین های سری STAR که در برگیرنده سری های IPC، PTZ و پاناروما می باشد راه اندازی گردید. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺤﺼﻮﻻت پروژه محور و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ این شرکت، تحت پشتیبانی نرم افزاری شرکت هایMilestone و Patriot ، ﺑﺎ راﺑﻂ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ VMS Easy7 و نرم افزار ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ Easy Live که ﺷﺎﻣﻞ دورﺑﯿﻦ های 2 ﺗﺎ 16 ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ، دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي PTZ از 4X ﺗﺎ 44X و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر NVR ﻫﺎي 5 ﮐﺎﻧﺎﻟﻪ ﺗﺎ 320 ﮐﺎﻧﺎﻟﻪ می باشد. اراﺋﻪ ﻣﯽ گردد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ Tiandy، موفق به تولید 8 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ ي IPC ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻧﻘﺺ ﮐﻤﺘﺮ از 1% در ﺳﺎل، از طریق ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ پیشرفته SMT و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ دﻗﯿﻖ خود نموده است. ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ Tiandy، اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰه ي ﺑﺮﻧﺪ مشهور ﻣﻠﯽ در ﺻﻨﻌﺖ نظارت تصویری را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ، اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ داراي ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ي CMMI5 ﺑﻮده ﮐﻪ در برگیرنده 25 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ Tiandy، با ﻋﻀﻮﯾﺖ درONVIF، موفق به کسب 500 ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل و ﮐﭙﯽ راﯾﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار گردیده است.

عضویت تیاندی در onvif

شرکت Tiandy، با توسعه راهکارهای متنوع و محصولات با کیفیت در این حوزه، خدمات مختلفی از سیستم های هوشمند سازی، کنترل ترافیک، آموزش هوشمند، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ انرژی و ﻏﯿﺮه را به بازار سیستم های نظارت تصویری، عرضه نموده است.

تنوع محصولات تیاندی

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ این شرکت با ارائه محصولات و خدمات خود در ﺑﯿﺶ از 60 ﮐﺸﻮر و 500 ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ Davos Forum، ﻓﺮودﮔﺎه Heathrow ﻟﻨﺪن، ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮزﯾﻞ و ﻏﯿﺮه، توانسته است نسبت به توسعه بستر همکاری امن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎي تجاری ﺧﻮد اقدام نماید و همواره با بیان مأموریت "ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺟﮭﺎن"، خود را متعهد به برآورده ساختن نیازهای مشتریان در راستای ایجاد زندگی امن نموده است..

مشتریان تیاندی

با سه سال گارانتی پارس ارتباط افزار